Nya projekt

Vi satsar framåt! Chalmers Studentbostäder planerar att bygga upp emot 1000 nya studentbostäder fram till år 2022. Tanken är att dessa nya lägenheter ska byggas i campusnära områden. Utöver dessa finns också konkreta planer på ännu fler längre fram. Här nedan kan du läsa mer om våra byggprojekt.

Kontakt: Projektansvarig Åke Thunberg, 031- 772 97 11, ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se

 

Gibraltar Guesthouse

100 studentbostäder på tidsbegränsat bygglov.

Projektet omfattar 100 bostäder ämnade för internationella mastersstudenter och gästforskare. Lägenheterna är på 28 m2. Byggnaden är på 6 våningar (inklusive entreplan), byggs i trä och byggnadslovet gäller för maximalt 15 år.

Det mesta av byggnationen sker på fabrik för att sedan transporteras och monteras på plats. Space M2 for smart living är totalentrprenör. Inflyttning är beräknad till augusti 2019.

Läs mer om projektet Gibraltar Guesthouse

Mossens Randzon

Vi planerar att tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB utveckla randzonen vid Gibraltargatan östra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon

mossensRANDzon

Uddjaur: 118 lägenheter, förskola och studentcafé

På Gibraltargatan mellan Emilsborg/Emilsborg 4 och Brf. Lilla Le kommer vi att bygga cirka 118 studentbostäder samt en förskola med fem avdelningar i samma huskropp. Dessutom kommer Trafikkontoret att uppgradera befintlig gångbana till gång- och cykelbana. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden i december 2015 och efter utslag i Mark och Miljööverdomstolen vann planen laga kraft 1 februari 2017. Bygget startade med markarbeten oktober 2017 och inflyttning mars 2019.

Länk till karta

Läs mer om Uddjaur

UddjaurNov2017small

Emilsbro: 54 lägenheter, Emilsborg

54 nya studentbostäder skapas mellan husen på Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94 som i dag innehåller ca 400 små studentlägenheter. Energieffektiviseringsåtgärder genomförs i samband med renovering av 369 lägenheter och tillbyggnad mellan de befintliga byggnaderna. Detaljplanen för de nya bostäderna förväntas vinna laga kraft 2019. Planerad byggstart renovering är beräknad till kvartal 1 2018. Hela ROT projektet inklusive energieffektiviseringsåtgärder beräknas kunna vara färdigställt år 2022.

Länk till karta

Läs mer om ROT8294

54nyaemilsborg_2

300-400 lägenheter, Gibraltarvallen Campus Johanneberg

I samverkan med Akademiska Hus och Chalmersfastigheter planerar vi för ytterligare student- och forskarbostäder inom detaljplaneområdet. Bedömd byggstart är 2020 med färdigställande år 2023. Planprocessen pågår och byggnadsnämnden planerar anta detaljplanen i januari 2018.

Länk till karta Chalmers Tvärgata Länk till karta Gibraltarvallen
gibraltarvallen

Holtermanska – 450 lägenheter och studenthotell

Arbetet är ett samarbete mellan Chalmers Studentbostäder och Chalmers Innovation i samverkan med Göteborgs Stad. Detaljplanearbete påbörjas kvartal 3 2017 och detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft kvartal 3 2020. Bedömd byggstart är 2021 med möjligt färdigställande år 2023.

Bygglov är beviljat för studenthotellet. Preliminär byggstart 2020 och i så fall inflyttning under 2021.

Länk till karta
holtermanska_3