Hoppa till innehåll

Hållbarhet – Globala mål

Stiftelsen förhåller oss till UN Global Compact, de globala målen i Agenda 2030 och följer de Tio Principerna. Vi har som målsättning i vår expansion och volymökning att i tillämpliga delar följa Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Bilderna nedan visar de mål vi på Chalmers Studentbostäder jobbar lite extra för. Klicka på bilderna för att ta del av delmålen för varje kategori.

 

 

 

Svensk miljöbas gäller 2024/25. 

1. Vårt ansvar

Stiftelsen Chalmers Studenthem äger, förvaltar och utvecklar student- och forskarbostäder ur ett långsiktigt perspektiv. Vi är i hög grad delaktiga i Göteborgs stadsutveckling och är en viktig aktör för våra hyresgäster. Att bedriva ett ansvarsfullt företagande där det skapas ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar är en naturlig del av stiftelsens syfte.

2. Så arbetar vi med hållbarhetspolicyn

Hållbarhetspolicyn utformas av ledningen och fastställs av styrelsen. VD är ansvarig för att policyn följs upp och utvärderas. Ledningen ansvarar för att alla anställda är förtrogna med innehållet i företagets hållbarhetspolicy och kan vägledas av den i det dagliga arbetet. Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i hållbarhetsfrågor, och ska arbeta i enlighet med principen om ständiga förbättringar. Vi skall följa de lagar och krav verksamheten berörs av. Hållbarhetsmål sätts i affärsplanen som följs upp årsvis. Målen utgår ifrån denna policy, de verksamhetsrelaterade globala målen i Agenda 2030 (1) och konkretiseras ytterligare i våra hållbarhetsmål.

3. Så arbetar vi med hållbarhet

Stiftelsen förhåller oss till UN Global Compact, de globala målen i Agenda 2030 och följer de Tio Principerna (2).

Vi har som målsättning i vår expansion och volymökning att i tillämpliga delar följa Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn (3).

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi tar ansvar för att säkerställa en finansiellt stabil verksamhet så att vi kan upprätthålla tillväxten, underhålla fastighetsbeståndet och erbjuda bostäder till en rimlig kostnad för våra hyresgäster. Därför ska vi hushålla med företagets resurser, ha en låg finansiell risk, samt ha vetskap om fastighetsbeståndets underhållsbehov.

Vår verksamhet påverkar ekologisk hållbarhet direkt genom hur vi agerar, och indirekt genom hur våra leverantörer och hyresgäster agerar. Vi ska kontinuerligt arbeta för att underlätta för att vår egen verksamhet, våra leverantörer och hyresgäster kan agera miljöriktigt enligt följande principer. Vi ska prioritera resurseffektivitet kopplat till material och energi, cirkulära lösningar i värdekedjan, minimera klimatutsläpp, avfall och föroreningar, bidra till den biologiska mångfalden, säkerställa resurseffektiv vattenanvändning, samt utvärdera miljömässiga risker vid förvaltning och nybyggnation.

Socialt ansvarstagande innebär att vi arbetar för att utgöra en attraktiv, inkluderande, säker och hälsosam arbetsplats i stiftelsens verksamhet. Dessutom ska de miljöer vi bygger och förvaltar utgöra en trygg och hälsosam plats i samhället. Våra medarbetare och våra leverantörer följer vår uppförandekod (4).

(1) Globala mål i agendan 2030 som relaterar till Stiftelsen Chalmers Studenthem
(2) UN Global Compact – globalcompact.se
(3) fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/
(4) Uppförandekod för Stiftelsen Chalmers Studenthem