Hoppa till innehåll

Vårt kösystem

Uppdaterad köpoängsberäkning

Flera av de som står i vår bokö har hört av sig till oss med frågor gällande deras köpoäng. Vi vill med denna artikel försöka förklara tanken bakom vårt regelverk, hur köpoängen beräknas och varför en förändring upplevs just nu.

Bakgrund

2016 implementerade vi ett eget köpoängssystem efter att vi tidigare hade förlitat oss på Boplats Göteborg. Vi lämnade Boplats Göteborg och skapade ett eget kösystem med målsättning om att vara så transparenta och tydliga som möjlig, samt att vi ville skapa ett system som gynnade aktiva sökanden och studenter.

I uthyrningsreglerna, som kan ses i sin helhet här står följande:

  • Man kan registrera sig i bostadskön från och med 1 januari det kalenderår man fyller 17 år.
  • För att få teckna bostadskontrakt utan förälder som medsignatör måste man ha fyllt 18 år. Registreringen i bostadskön måste uppdateras var sjätte månad. Ej uppdaterad registrering nollställs och man förlorar sin kötid.
  • Lägenheter hyrs ut till den sökande som har flest köpoäng. Vid lika köpoäng avgör lottning vem som kommer före. När lägenhet erhållits nollställs köpoängen.
  • Före det att man antagits som student kan man samla förberedande köpoäng vilket räknas från den dag man registrerat sig och man ges en köpoäng per dag. Förberedande köpoäng är maximerat till 365. Därefter krävs medlemskap i studentkår för att uppräkning av köpoängen ska fortsätta. Medlemskap i Chalmers Studentkår ger 2 köpoäng per dag.
  • Medlemskap i någon av Göteborgs Förenade Studentkårers övriga studentkårer ger 1 köpoäng per dag

Enkelt uttryckt så betyder ovanstående att man behöver vara student, vilket vi definierat som medlem i en studentkår i Göteborg, samt vara inne och bekräfta sin plats i kön minst var sjätte månad. För att premiera de som ställt sig i kön innan de har möjlighet att vara kårmedlemmar så skapades en möjlighet att få förberedande köpoäng från och med den 1 januari det året man fyllt 17 år, men maximalt 365 stycken. Vi har också ett kösystem som premierar de som studerar vid Chalmers Tekniska Högskola genom sitt medlemskap i Chalmers Studentkår med dubbla köpoäng per dag. Vidare så får man köpoäng de dagar man är medlem i en studentkår, och bara då.

Systemstöd

För att sköta köhanteringen har vi på Chalmers Studentbostäder ett systemstöd. Under februari 2021 så uppgraderade vi vårt system och köpoängsberäkningsmodellen hade skrivits om. En stor märkbar förändring för vissa av våra sökande var att de till synes tappade förberedande köpoäng.

De förberedande köpoängen, enligt våra uthyrningsregler, är en möjlighet till poäng för sökande ”före det att man antagits som student”. Innan uppdateringen så var beräkningsmodellen mer generös mot de i kön som hade varit studenter tidigare, men ännu ej stått i vår kö. Detta kan ha medfört att vi har tilldelat lägenheter till sökanden med upp till 365 förberedande köpoäng som de ej varit berättigade till. Detta är beklagligt och drabbar i största mån de som upplever sig ha förlorat poäng nu; poäng som de egentligen inte var berättigade till enligt våra uthyrningsregler.

Beräkningsmodellen

För att försöka skapa en tydlighet hur köpoängen beräknas finns följande pseudokod. Man kan tänka sig att detta flöde körs en gång om dagen för att räkna ut hur många köpoäng som en sökande eventuellt ska få.

// KP = köpoäng_temp
// FKP = förberedande köpoäng

if ( (“ålder detta år” < 17) OR (“inloggad senaste 6 mån” == false) )
// Är man yngre än 17 detta året, eller inte har
// varit inloggad senaste 6 månaderna, nollställs dina köpoäng

FKP = 0
KP = 0

elseif ( ( KP == 0 ) OR ( “är inte kårmedlem” ) ) AND ( FKP < 365 ) AND

(“har inte varit kårmedlem tidigare”)
// Har man inga köpoäng eller inte är eller har varit kårmedlem
// så har man rätt till FKP men BARA om man inte redan har 365

// stycken!

FKP = FKP + 1

elseif ( “ett eller flera kårmedlemsskap” == true )
// Man kan bara få KP om man är kårmedlem. Oavsätt hur många
// medlemsskap man har. Chalmers ger 2 KP per dag, övriga 1.

if ( “medlemsskap” == “ChS” )

KP = KP + 2

else

KP = KP + 1

KÖPOÄNG = KP + FKP

Exempel

Genom några olika fiktiva personer så ska vi försöka med text och grafik beskriva hur köpoäng ackumuleras och används.

Alla grafer visar med blå stapel hur många köpoäng personen har när den månaden är slut, avläses mot vänster axel. Den visar också hur många köpoäng som finns totalt med orange linje, avläses mot höger axel.

Person A

Person A ställer sig i vår kö 1 februari 2018. Personen kommer fylla 17 år det året.

Person A samlar på sig 1 köpoäng per dag fram till januari 2019 då 365 förberedande köpoäng är uppnådda.

Den 20 augusti 2019 blir person A kårmedlem på Chalmers och får då 22 poäng (11 dagar, 2 poäng per dag).

Personen fortsätter att samla köpoäng tills en lägenhet tilldelas den 1 mars 2020 och köpoängen nollställs.

Person B

Person B ställer sig i vår kö den 1 april 2018. Samlar förberedande köpoäng till den 20 augusti då personen blir kårmedlem.

Tack vare kårmedlemsskapet på Chalmers så blir det dubbla köpoäng från den 20 augusti.

Person B tar studieuppehåll och är inte kårmedlem under vårterminen 2019.

Då personen loggar in kontinuerligt så nollställs inte poängen, men de ökar inte heller.

Inga förberedande köpoäng ackumuleras under denna tiden, även om de inte 365, då personen nu räkas som ”har varit aktiv student”.

Höstterminen 2019 återupptas studierna, men nu på Göteborgs Universitet. Köpoäng ackumuleras med 1 poäng per dag.

En lägenhet tilldelas den 1 mars och köpoängen nollställs.

Person C

Person C ställer sig i vår kö 1 juni 2018 och samlar förberedande poäng.

Den 20 augusti 2018 blir hen kårmedlem på Chalmers och tilldelas en av hundra lägenheter genom lottning till nyantagna vid Chalmers.

Lägenheten tilldelas 1 september och köpoängen nollställs.

Den 1 januari 2020 tilldelas en ny lägenhet och poängen nollställs igen.

Person D

Den 15 april 2018 ställer sig person D i vår kö och börjar samla köpoäng.

Den 20 augusti börjar person D att läsa kurser på Göteborgs Universitet.

Poängberäkningen bygger på de dagar som personen är medlem i studentkåren och i detta fallet så är personen medlem 20 aug – 21 dec 2018, 10 jan – 15 juni 2019, samt från 20 aug 2019 och så vidare.

Vår köpoängsberäkning bygger på de dagar som vi får inrapporterat via de företag som sköter medlemshanteringen för studentkårerna, Membit och Mecenat.

Person E

Person E blir medlem i en studentkår 2018 och studerar hela det året, men står inte i vår kö. Detta syns inte i grafiken.

Den 1 maj 2019 ställer sig person E i vår kö. Köpoängen börjar då beräknas från den dagen som person E ställde sig i vår kö, 1 april 2019, och inga förberedande poäng ackumuleras.

Detta är i linje med uthyrningsreglernas lydelse ”Före det att man antagits som student kan man samla förberedande köpoäng…”

Sammanfattning

Våra uthyrningsregler och köpoängsberäkning är skapade för att vara tydliga, rättvisa och transparenta. En tidigare, felaktig, implementation i ett systemstöd gav fördel till vissa individer som inte stödjs av uthyrningsreglerna. Genom en uppdatering av systemet skapades en modell som reflekterar våra uthyrningsregler. Det är beklagligt att vi både har tilldelat lägenheter till ett fåtal individer som haft fler köpoäng än de varit berättigade till (dock max 365 stycken) samt att det kan upplevas orättvist av de som tillsynes blivit av med köpoäng nu. De förberedande köpoängen är tänkta att vara en möjlighet för förutseende sökande, inte en skyldighet till alla i vår kö.

Överklagan

Enligt våra uthyrningsregler så finns en möjlighet att överklaga. ”Överprövning av ärenden där hyresgäst kan framföra sitt klagomål då man känner sig orättvist behandlad…”

Frågor

Har du frågor kring detta eller vill överklaga, vänligen ta kontakt med oss på info@chalmersstudentbostader.se